مشخصات اصلی
  شماره پرونده رایانه:    پلاک ثبتی:  
  نشانی ملک:    کد نوسازی:  
        
  مشخصات متقاضی
  نام و نام خانوادگی ذینفع: خانم / آقا :      
  کد ملی:      
  نشانی محل سکونت یا کار متقاضی:      
  تلفن :    دورنگار :  
  کد پستی:    پست الکترونیک:  
  
  نوع درخواست    مدارک ارائه شده
      
  فروش نامه و فرم استانداری
  صورتجلسه و نقشه تفکیکی
  نقشه هوائی1/2000
  کپی شناسنامه/ کپی کارت ملی
  مفاصاحساب نوسازی
  فیش کارشناسی
  وکالت نامه 
  اجاره نامه اوقافی 
  قولنامه
  گواهی عدم استفاده از مواد 6 و 8 قانون زمین شهری
  کپی آخرین پروانه / پایانکار / عدم خلاف 
  تصویر فیش های آب، برق و گاز 
  اصل تصویر انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
  حدود ملک (طبق سند)    
  
  ضلع شمالی ملکمتر به
  ضلع جنوبی ملک  متر به 
  ضلع شرقی ملک  متر به 
  ضلع غربی ملک  متر به 
  مساحت ملک متر مربع 
  
  توضیحات:  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0