مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز صدور پروانه

حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است اصل و فتوکپی سند مالکیت

 1 اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

 2- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

3- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

4- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک

مدارک مورد نیاز صدور گواهی

حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است

1اصل و فتوکپی سند مالکیت

2 - اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

3 - اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

4 - کپی پروانه ساختمان

5 - اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

6 - اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

 
مدارک مورد نیاز تفکیک

کپی سند مالکیت

 1- یک برگ نقشه 1/2000 که محل ملک دقیقا توسط مالک بر روی آن مشخص شده باشد

2- در صورتیکه مساحت ملک بیش از 3000 متر مربع باشد و یا زمینهایی که بعلت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نبتشد. ارائه نقشه برداری که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است

 3- در صورتیکه ملک بصورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود

 4- در صورتیکه قبلا جهت پلاک مورد درخواست، پروانه ساختمانی صادر شده باشد، پروانه مربوطه باید ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد

 5- در صورتیکه ملک فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود

6- درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود

7- جهت تشکیل پرونده الزامی است مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد و کلیه اوراق اصلی بایستی به امضاء ایشان برسد

8- ارائه طرح پیشنهادی تفکیک با مقیاس 1/500 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد

 9- افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد. اگر بین مالکین توافق باشد عمل تفکیک تلقی می گردد و الا بعلت عدم توافق بین مالکین تقاضای افراز توسط دادگاه و یا ثبت به همراه ارائه کروکی تفکیک که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است به شهرداری مربوطه جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ارائه می گردد . *

 
مدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح

ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی - ارگان دولتی و ...)

 1- ارائه  نقشه 1/2000 که محل ملک بر روی آن مشخص و به امضاء متقاضی و یا مهر مرجع استعلام کننده رسیده باشد

2- در صورت امکان ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان

 

مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسبی

ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه

1- ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه

2- ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد )

 3- ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد )

 4- ارائه اصل شناسنامه و کپی آن

 5- نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد * کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در جلد سوم کتاب ملاک عمل، بخش دوم(کسب و پیشه) که از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری منتشر شده و متقاضیان محترم می توانند با اخذ و مطالعه آن اطلاعات کاملتری بدست آورند


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0