متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از شهرداری کهریزک درخواست نمایند .

 

انواع پروانه ساختمان

-

پروانه بر روی اراضی بایر

-

تخریب و نوسازی

-

اضافه اشکوب

-

توسعه بنا

-

تغییرات

-

تبدیلات

-

تغییر نقشه

-

تمدید پروانه، تعویض سقف، تعویض مهندس

انواع گواهی ساختمان

-

عدم خلاف

-

پایان ساختمان

-

پایان ساختمان قبل از سال 1349

-

تمدید پایان ساختمان

-

پایان کار آپارتمانی

تفکیک و تجمیع اراضی

-

تفکیک

-

افراز

-

تجمیع

استعلام ها

-

پاسخ استعلام کسبی

-

پاسخ استعلام طرح

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0