تعريف و ضرورت مميزي املاك

 

ممیـــــزی املاک چیـــست؟
مميـزی اراضـی يعنـی طبقه بندی و برداشت اطلاعـات از فضاهايی  
که به نحوی کاربری دارند

ضـــرورت ممـــیزی امـلاک
به علت اينکه شهرداري­ها مکلفند از کليه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف صرفاً نوسـازی شهـر برساننـد، وصـول هرگونـه عـوارض نيازمند شناسايی املاک و داشتن اطلاعات پايه ای از آنهاست
اساساً هر الگوی پيشنهادی برای توسعه اراضی در آينده بايد به نحوی طراحی شود که مـناسب فعـاليت افـراد و موسـساتی  
( توليدی، خدماتی و رفاهی ) باشد که در آينده در آن ناحيه شهری وجود خواهند داشت

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0