متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از واحد درآمد درخواست نمایند:

  •  استعلام اداره ثبت
  •  استعلام نقل و انتقال دفتر خانه
  •  استعلام بانک
  •  استعلام زمین شهری
  • گواهی عدم خلاف
  • گواهی پایان کار
 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0